Kursplan - Fördjupning

Bakgrund

Myndigheten för psykologiskt försvar har enligt sin instruktion uppdraget att bedriva utbildning och övningsverksamhet inom myndighetens ansvarsområde. Det innebär att myndigheten ser betydelsen av att öka medvetenheten om otillbörlig informationspåverkan från främmande makt riktad mot Sverige. I detta arbete är det avgörande att individer och organisationer blir medvetna om att de kan bli utsatta för påverkansförsök och känner till hur de kan bli aktörer i det psykologiska försvaret. Insikterna om vikten av förmåga inom skydd mot otillbörlig informationspåverkan kommer att leda till att fler medarbetare utbildas och organisationer övas.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer med en roll inom totalförsvaret eller som arbetar inom ideella organisationer som riskerar att skadas av informationspåverkan. Exempel på organisationer kan vara centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, regioner, företag, frivilliga försvarsorganisationer eller ideella organisationer som arbetar med amhällets skyddsvärden. Deltagare på kursen kan t. ex. vara kommunikationschefer, seniora handläggare, rådgivare eller organisationsutvecklare inom krishanteringssystemet.

Förkunskaper

Kursen bygger vidare på kunskaper från ”Grundkurs för skydd mot informationspåverkan”. Deltagaren bör ha genomfört grundkursen eller ha motsvarande kunskaper för att kunna tillgodogöra sig innehållet i denna kurs.

Syfte

Kursen utvecklar deltagarens kompetens att skapa en organisation som kan systematiskt förebygga, upptäcka, identifiera och möta informationspåverkan. Detta för att skapa ett robust samhälle och motståndskraft i kris och krig som en del av ett starkt totalförsvar.

Lärandemål

Efter genomförd kurs förväntas deltagaren kunna:

  1. Sammanfatta hur en organisation samordnat kan organiseras för att förebygga, upptäcka, identifiera och möta informationspåverkan.
  2. Beskriva förmåga i en organisation.
  3. Förbereda en plan för en organisation att möta informationspåverkan.

Innehåll

Under kursen kan innehåll behandlas:

  • Hybridkrigföring, gråzonsproblematik och höjd beredskap.
  • Omvärldsbevakning, lägesbild för beslutsfattande och situationsmedvetenhet.
  • Metod för att beskriva organisationers förmåga och erfarenhetshantering inom informationspåverkan.
  • Samordning inom och mellan organisationer för att upptäcka, identifiera och möta informationspåverkan.

Pedagogik och metodik

Kursen utgår från pedagogisk vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I kursen tillvaratas fortlöpande resultat från forskning och utveckling.
Kursen genomförs med fokus på aktivt samarbetslärande genom t.ex. diskussioner och gruppuppgifter.

Upplägg och omfattning

Kursen omfattar 8 timmars utbildning samt kan innehålla några timmars eget för- och efterarbete. Kursen kan genomföras platsförlagd eller nätbaserad.
I kursen ingår en avslutande skriftlig individuell uppgift.

Urval

Kursansvarig förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda utifrån aktörernas roll för totalförsvaret och en relevant fördelning av aktörer. Kursansvarig förbehåller sig även rätten att göra ett urval för en jämnare fördelning av deltagare utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Läromedel

Rekommenderad läsning och referenslitteratur skickas ut till deltagarna i samband med antagningsbesked och kursinformation.

Intyg

Efter genomförd kurs utfärdar MPF ett kursintyg till deltagaren.