Kursplan för utbildare

Bakgrund

Myndigheten för psykologiskt försvar har enligt sin instruktion uppdraget att bedriva utbildning och övningsverksamhet inom myndighetens ansvarsområde. Det innebär att myndigheten ser betydelsen av att öka medvetenheten om otillbörlig informationspåverkan från främmande makt riktad mot Sverige. I detta arbete är det avgörande att individer och organisationer blir medvetna om att de kan bli utsatta för påverkansförsök och känner till hur de kan bli aktörer i det psykologiska försvaret. Insikterna om vikten av förmåga inom skydd mot otillbörlig informationspåverkan kommer att leda till att fler medarbetare utbildas och organisationer övas.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som kommer att verka som utbildare inom totalförsvaret och det psykologiska försvaret för att stödja organisationer som riskerar att skadas av otillbörlig informationspåverkan. Deltagare på kursen kan t.ex. vara kommunikatörer, beredskapshandläggare, säkerhetssamordnare samt medlemmar från frivilliga försvarsorganisationer inom psykologiskt försvar. En särskild målgrupp är personer som arbetar på myndigheter som har ansvar inom totalförsvaret och värnar samhällets skyddsvärden.

Förkunskaper

Deltagaren ska ha genomfört kursen Grundkurs - Skydd mot otillbörlig informationspåverkan innan kursstart eller ha motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursen syftar till att deltagaren utvecklar fördjupade kunskaper om otillbörlig informationspåverkan samt pedagogik och didaktik. Kunskaperna ska leda till att deltagaren tillsammans med andra kan vara ansvarig för och genomföra kursplanestyrd utbildning inom skydd mot otillbörlig informationspåverkan.

Lärandemål

Efter genomförd kurs förväntas deltagaren kunna:

 1. tillämpa fördjupad ämneskunskap,
 2. visa pedagogiskt ledarskap under genomförandet av en läraktivitet, och
 3. använda formativ bedömning.

Innehåll

Under kursen kan följande innehåll behandlas:

 • att definiera otillbörlig informationspåverkan; opinionsutbildning eller informationspåverkan från främmande makt,
 • samhällets skyddsvärden, motiv för hotaktörer och kunskaper om sårbarheter i ett demokratiskt samhälle,
 • relevanta händelser inom hybridkrigföring eller påverkansoperationer,
 • skillnad mellan rollen som utbildare och analytiker,
 • kursadministration, kursplan, didaktisk kursplanering, bedömning, utvärdering och uppföljning,
 • didaktisk planering av läraktiviteter,
 • strukturer för samarbetslärande,
 • betydelsen av variation för att stärka lärandet och vikten av tydliga instruktioner,
 • vuxnas lärande,
 • jämlik och inkluderande lärmiljö,
 • fysisk och digital presentationsteknik,
 • skillnad mellan examination och bedömning,
 • formativ bedömning till exempel kamratbedömning och feed forward, och
 • vidmakthållande och utveckling av kunskap och lärande

Pedagogik och metodik

Kursen utgår från pedagogisk vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I kursen tillvaratas fortlöpande resultat från forskning och utveckling.
Kursen genomförs med fokus på aktivt samarbetslärande genom t.ex. diskussioner och gruppuppgifter.

Upplägg och omfattning

Kursen omfattar 32 timmars sammanhållen utbildning fördelat över 5 dagar och kan genomföras platsförlagt eller nätbaserat. Kursen genomförs med fokus på lärande i samarbete med andra genom bl.a. föreläsningar, grupparbeten och diskussioner i mindre grupper. I kursen ingår en skriftlig uppgift.

Urval

Det är meriterande om deltagaren har erfarenhet av att utbilda individer eller öva organisationer inom något av följande områden: krishantering, civilt försvar, militärt försvar eller psykologiskt försvar. MPF förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en relevant fördelning av
deltagare vid kursen utifrån aktuell behovsbild.

Läromedel

Allt material som krävs för att genomföra kursen tillhandahålls för deltagarna av de kursansvariga.

Intyg

Efter godkänd kurs utfärdar MPF ett kursintyg till den studerande.