Regeringsuppdrag

Varje år får MPF i uppdrag av regeringen att att utreda olika frågor som rör vårt verksamhetsområde. Resultatet kan sedan användas som underlag för regeringens arbete.

Här listas de regeringsuppdrag som MPF arbetar med just nu. Vissa regeringsuppdrag återkommer årligen, dessa hittar du i regleringsbrevet.

Pågående regeringsuppdrag

Myndigheten för psykologiskt försvar ska:

  • övergripande redogöra för hur myndigheten arbetat för att förvalta och utveckla sin informationssäkerhet och för hur den planerar för att möta framtida behov.
  • särskilt redogöra för om hot, sårbarheter och risker förändrats i och med det försämrade säkerhetsläget samt vidtagna åtgärder för att hantera riskerna.
  • redovisa vidtagna åtgärder efter utvärderingen av sin informationssäkerhet genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verktyg Infosäkkollen eller motsvarande verktyg. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 30 september 2024.

Myndigheten för psykologiskt försvar ska:

  • inom sitt verksamhetsområde och efter förfrågan ge stöd till ukrainska myndigheter och relevanta ukrainska civilsamhällesaktörer. Stödet ska ges i samverkan med andra berörda svenska myndigheter och samordnas med relevanta internationella motparter.