Ordlista

Här har vi samlat en del svåra ord och förklaringar i bokstavsordning. Tycker du att ett ord saknas kan du alltid tipsa oss.

Demokrati kommer från grekiskan och betyder ungefär folkstyre eller folkmakt. En grundtanke med demokrati är att den som är medborgare eller bor i ett land ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur landet ska styras, till exempel genom regelbundna val.

En annan demokratisk grundtanke är att alla människor är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. I en demokrati ska man få tänka och tycka vad man vill och ha möjlighet att uttrycka sina åsikter öppet i tal eller skrift.

Falsk information som sprids med flit för att skada en person, organisation eller ett land. Till exempel skapandet och delandet av påhittade nyheter.

Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Civilt försvar är det arbete som utförs av myndigheter, kommuner och regioner, företag och föreningar i syfte att skydda och försvara samhället när det är krig eller fara för krig. Det kan vara transporter, att skydda människor, eller att se till att sjukvård och omsorg fungerar.

Mål med civilt försvar på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Andra länder eller grupper i andra länder (kallas ofta yttre hotaktörer) som kan ha för avsikt att skada Sverige och svenska intressen.

Ett hybridhot avser i allmänhet en blandning av militära och icke-militära medel, ofta i en gråzon mellan fred och krig. Det kan bestå av påverkanskampanjer eller politiska, ekonomiska och diplomatiska påtryckningsmedel. Tillsammans kan dessa åtgärder användas i syfte att utnyttja motståndarens svagheter för att uppnå specifika mål.

Hybridkrigföring handlar om militära strategier som blandar konventionell krigföring med icke konventionell krigföring, som påverkansoperationer, cyberkrigföring och andra metoder för påverkan.

Hybridkrigföring och hybridhot är ingen ny företeelse, men det är något som har aktualiserats och fått en framträdande roll på den svenska såväl som internationella säkerhetsagendan på senare år, inte minst efter Rysslands angrepp på Ukraina 2014.

Medie- och informationskunnighet (MIK) omfattar kunskaper, förmågor och förhållningssätt som är nödvändiga för att kunna ta till sig tillförlitlig information, bilda åsikter och göra sin röst hörd. MIK handlar om att förstå mediernas roll i samhället, kunna finna, analysera och kritiskt värdera information samt att kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier och sammanhang.

Begreppet har ofta kommit att likställas med källkritik och källtillit, men är betydligt bredare än så. Det är ett område i utveckling, eftersom teknik och medieanvändning ständigt förändras.

Stärk din medie- och informationskunnighet

I MIK Sveriges kunskapsbank Länk till annan webbplats. finns något för alla som vill stärka sin medie- och informationskunnighet. Här hittar du allt från forskningsrapporter till kompletta lektionspaket med lärarhandledningar – öppet och tillgängligt för alla att ta del av.

Falsk information som inte nödvändigtvis har skapats för att orsaka skada. Det kan handla om missförstånd, eller att någon läser en artikel på nätet, tror att det är fakta – och delar för att informera sina vänner, utan att vara medveten om att det som delas är falskt.

Den som vill skapa och sprida desinformation, vilseledande
information och propaganda för att påverka kan göra det på
många olika sätt. Ofta används flera metoder samtidigt för att
uppnå en större effekt. Ett vanligt sätt är att skapa berättelser, så kallade narrativ, som kan vara helt falska eller bara delvis sanna, men vinklade
och tagna ur sitt sammanhang för att vilseleda, polarisera och
splittra. Narrativen syftar till att påverka våra uppfattningar om
vår omvärld samt hur vi väljer att agera i olika sammanhang.

Otillbörlig informationspåverkan är när främmande makt eller andra yttre hotaktörer på ett skadligt sätt försöker påverka, störa och styra det offentliga samtalet i Sverige. Några av medlen i informationspåverkan är till exempel desinformation, vilseledning och propaganda.

För att något ska kunna identifieras som otillbörlig informationspåverkan behöver informationen vara vilseledande, avsiktlig och störande.

Polarisering kombinerar olika påverkanstekniker för att förstärka extrema positioner i samma fråga. Ofta används troll och bottar för att elda på extrema åsikter. På detta sätt vill främmande makt ställa grupper emot varandra. Genom att splittra samhället ger de sig själva fördelar.

Budskap som sprids i syfte att påverka individers eller organisationers attityder och handlande till förmån för avsändaren. Propaganda bygger ofta på desinformation och vilseledning och är också ett vapen som används i krig.

Psykologiska operationer (psyops) har som mål att påverka beteenden och attityder hos specifika målgrupper. Flygblad, affischer, radio, sociala medier, högtalarbudskap och personliga möten – kommunikationen kan anta många former när psyops sätts in för att tippa opinionen åt rätt håll i en konflikt.

Psykologiska operationer är ett kraftfullt verktyg för ett påverka informationsmiljön. Innan ett krigsutbrott kan psyops påverka fiendens vilja till strid och efter ett krigsutbrott kan psyops förstärka effekten av de konventionella stridskrafterna. Framgångsrik psyops säkerställer att vi möter en fiende som är osäker på såväl sitt syfte som sin egen förmåga men välinformerad om vår styrka och kapacitet.

I en påverkanskampanj utnyttjar främmande makt samhällets sårbarheter för att uppnå sina mål utan att behöva använda militära medel. Med andra ord är påverkanskampanjer något vi behöver försvara oss emot för att värna målen för Sveriges säkerhet; befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

MPF definierar påverkanskampanjer som en från främmande makt koordinerad verksamhet som innefattar vilseledande eller oriktig information eller annat för ändamålet särskilt anpassat agerande.

Syftet med kampanjerna är att påverka beslut av politiska eller andra svenska offentliga beslutsfattare, opinioner hos hela eller delar av den svenska befolkningen, beslut eller opinioner i ett annat land, där Sveriges suveränitet, målen för vår säkerhet eller andra svenska intressen kan
komma att påverkas menligt.

En påverkanskampanj består av flera påverkansaktiviteter, en sådan
aktivitetstyp är informationspåverkan.

Inom informationspåverkan används flera olika tekniker för att påverka människors beslut. Teknikerna kan delas in i sex grupper:

  • Social och kognitiv hackning (dold annonsering)
  • Vilseledande identiteter
  • Teknisk manipulation
  • Desinformation
  • Illasinnad retorik
  • Symbolhandlingar

Att MPF har sekonderad personal på plats i ett annat land innebär vi har medarbetare eller representanter som är tillfälligt utstationerade där. Dessa personer fungerar som en förlängning av organisationen och bistår med lokalkännedom, översättning, kulturell förståelse, och praktiskt stöd. De kan vara ansvariga för att koordinera projekt, hantera logistik, eller agera som kontaktpersoner mellan olika parter. Sekonderad personal är värdefull för att underlätta internationell samverkan.

Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig och som består av militärt och civilt försvar. Sveriges försvar är en fråga för hela samhället. Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner, demokratin och mänskliga rättigheter. Om totalförsvaret fungerar bra och om omvärlden vet om det så minskar risken att andra vill angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige.

Yttrandefrihet innebär att alla invånare, oavsett ålder, har rätt att uttrycka sig, ta del av och sprida information och åsikter. Du ska inte bli straffad för dina politiska yttranden. I Sverige är yttrandefriheten grundlagsskyddad, liksom den är i de flesta andra länder. Det innebär att lagen är svårare för politiker att ändra på än andra lagar.