Vanliga frågor och svar

Psykologiskt försvar är samhällets gemensamma förmåga att identifiera och stå emot otillbörlig informationspåverkan som riktas mot Sverige från främmande makt eller andra yttre hotaktörer.

Vi är alla en del av det psykologiska försvaret: myndigheter, kommuner, regioner, civilsamhället, företag, kultursektorn och alla som bor i Sverige. Vår samlade motståndskraft mot desinformation, vilseledning och propaganda ska förhindra eller försvåra för en angripare att påverka våra beslut, uppfattningar eller beteenden. Såväl i fred som vid höjd beredskap och ytterst i krig ska det psykologiska försvaret säkerställa Sveriges frihet och oberoende, ett öppet och demokratiskt samhälle med åsiktsfrihet och fria medier.

Ett starkt psykologiskt försvar vilar på tre fundament:

 • fria, granskande oberoende medier
 • en välinformerad och välutbildad befolkning
 • ett samhälle som håller ihop, där det finns tillit människor emellan och till myndigheter.

Myndigheten leder arbetet med att samordna, utveckla och stärka Sveriges psykologiska försvar. För att kunna stärka vårt psykologiska försvar och vår förmåga att stå emot påverkan utifrån, informerar och stöttar vi befolkningen i Sverige samt myndigheter, kommuner, regioner, näringslivet, civilsamhället och andra organisationer. Detta gör vi genom utbildningar, övningar, informationsinsatser och kunskapsutveckling.

En viktig del av vårt arbete är också att förebygga, upptäcka, analysera och motverka otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som kan utgöra ett hot mot oss i Sverige.

Sverige har många saker som är värda att skydda. Som rätten att leva som vi själva väljer. Oavsett kön, ålder, religion, sexuell läggning eller ursprung.

Tillsammans försvarar vi:

 • Yttrandefriheten - så att vi kan uttrycka våra tankar, åsikter och känslor fritt.
 • Informationsfriheten - så att vi kan ta del av nyheter utan censur.
 • Föreningsfriheten - så att vi själva kan välja vilka vi umgås och organiserar oss med.
 • Demonstrationsfriheten - så att vi kan höja rösten utan att bli straffade.
 • Mötesfriheten - så att vi kan anordna möten och sammankomster.
 • Religionsfriheten - så att vi kan tro på vad vi vill.
 • Rörelsefriheten - så att vi kan resa fritt och även lämna landet.

Vårt öppna demokratiska samhälle är ingen självklarhet utan något vi tillsammans behöver försvara. Regeringen och riksdagen har därför beslutat om ett antal så kallade skyddsvärden som vi alla måste värna om:

 • Människors liv och hälsa
 • Samhällsviktiga verksamheter – det vill säga transporter, sjukvård, elförsörjning och andra verksamheter som behövs för att samhället ska fungera utan allvarliga störningar
 • Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter
 • Vår miljö och ekonomiska värden – såsom mark, vatten och djurliv, men också egendomar och allt som produceras i Sverige
 • Nationell suveränitet – det vill säga landets territorium och tillgången till viktiga förnödenheter

Otillbörlig informationspåverkan är när främmande makt eller andra yttre hotaktörer på ett skadligt sätt försöker påverka, störa och styra det offentliga samtalet i Sverige. Några av medlen i informationspåverkan är till exempel desinformation, vilseledning och propaganda.

För att något ska kunna identifieras som otillbörlig informationspåverkan behöver följande kriterier vara uppfyllda:

Vilseledande

Informationspåverkan är medvetet vilseledande. Tillförlitlig kommunikation är öppen och transparent. Innehållet är trovärdigt och kan verifieras.

Avsiktlig

Informationspåverkan har avsikt att underminera det konstruktiva samtalet och den öppna debatten. Tillförlitlig kommunikation ska bidra till och stärka konstruktiv debatt, även om innehållet eller argumenten kan vara kontroversiella i sig.

Störande

Informationspåverkan stör och försvagar samhällets funktionalitet och vårt demokratiska samtal. Tillförlitlig kommunikation är en naturlig del av vårt samhälle som, även om den naturligtvis ibland kan skapa friktion, stärker vår demokrati.

Den traditionella bilden av krig har suddats ut. Idag finns det andra sätt att göra stor skada på vårt samhälle och vår demokrati som inte behöver innebära väpnade angrepp. Otillbörlig informationspåverkan är ett säkerhetshot där främmande makt utnyttjar samhällets sårbarheter för att uppnå sina mål utan att behöva använda vapen. Istället används medel som desinformation, vilseledning och propaganda för att skada Sverige.

Informationspåverkan kan utnyttja samhällets sårbarheter och utmana samhällets funktionalitet, våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter, ytterst liv och hälsa.

MPF arbetar långsiktigt och förebyggande genom att genomföra utbildningar och träning, bedriva forskning och internationellt samarbete. Vi studerar och utvecklar metoder samt sprider kunskap. Vi identifierar och analyserar försök till otillbörlig informationspåverkan och är beredda att snabbt kunna agera när det krävs. Vi samverkar också med andra myndigheter och aktörer i landet – både i förebyggande och operativt syfte.

Du är en del av Sveriges psykologiska försvar. Om du kan känna igen och hantera desinformation, vilseledning och propaganda blir det svårare för främmande makter att skapa splittring. Det skyddar Sverige och svenska intressen. Ju svårare du är att lura, desto starkare blir vårt öppna demokratiska samhälle.

Lär dig knepen - bli inte lurad

När vi är källkritiska så bedömer vi och värderar information istället för att omedelbart acceptera den som sann. Det innebär att vara medveten om att vissa källor är mer tillförlitliga än andra och att avsändare alltid har ett syfte när de förmedlar sina budskap. Till exempel kan främmande makt eller andra hotaktörer försöka påverka dig genom att sprida desinformation och propaganda.

Kolla källan - checklista för källkritik

Genom att bli mer medveten och genom att du lär dig känna igen den vilseledande informationen ökar du din motståndskraft och minskar risken att påverkas mot din vilja. Desinformation är beroende av att människor delar den vidare så var försiktig när du delar information och var källkritisk. Undvik alltid att dela information du känner dig tveksam inför.

När Sverige drabbas av allvarliga händelser som kan leda till påfrestningar eller kriser – lokalt eller nationellt – hittar du bekräftad information från myndigheter och andra ansvariga aktörer på www.krisinformation.se Länk till annan webbplats.

På myndigheters webbsidor hittar du myndighetsbekräftad information.

Du kan även ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13. Här får du information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Du kan också själv ringa och lämna information till 113 13.