Myndigheten för psykologiskt försvar

Vi värnar det öppna och demokratiska samhället och den fria åsiktsbildningen.

Till innehållet

Nyheter

Hitta snabbt

Om myndigheten

MPF i Almedalen 2024

MPF arrangerade flera seminarium inom områdena motståndskraft och försvarsvilja, men även supervalåret. Nu kan du ta del av alla seminarier i efterhand.

Att stärka det psykologiska försvaret

Myndighetens huvuduppdrag är att samordna, utveckla och stärka Sveriges psykologiska försvar. Det gör vi dels genom att öka motståndskraften hos befolkningen i Sverige och samhället i stort, och dels genom att förebygga och upptäcka hot som riktas mot Sverige.

Tre hissade svenska flaggor.

Utforska våra kurser

Introduktionskurser

Kurserna ska stärka totalförsvaret genom att öka förståelsen för betydelsen av psykologiskt försvar.

Kvinna håller utbildning i konferensrum

Grundkurs

Kursen ska utveckla medvetenheten om hot och sårbarheter inom informationspåverkan.

Kvinna räcker upp handen under en utbildning.

Fördjupningskurs

Kursen ska utveckla förmågan att i den egna organisationen analysera och rapportera otillbörlig informationspåverkan.

Kollegor jobbar tillsammans med postit-lappar.

Tillämpningskurs

Kursen ska utveckla deltagarens förmåga att i den egna organisationen, analysera och rapportera otillbörlig informationspåverkan.

Kvinna har videokonferens med laptop och datorskärm

Aktuella ämnen

Propaganda

Propaganda är budskap som genom bilder, språk eller symboler vill påverka vad ett stort antal mottagare har för åsikter, värderingar eller hur de beter sig.

Tema propaganda Megafoner och gamla tv-apparater.

Källkritik - vem säger vad och varför?

Källkritik är en stor och viktig del av ett lands psykologiska försvar mot otillbörlig informationspåverkan. När vi är källkritiska värderar vi information istället för att automatiskt acceptera den som sann.

Man med förstoringsglas.

Yttrandefrihet - alltid värd att försvara

Rätten till yttrandefrihet är grundlagsskyddad i Sverige och en viktig del av vår demokrati. Att alla ska kunna uttrycka tankar, idéer och åsikter utan att staten eller myndigheter ska lägga sig i.

Tema yttrandefrihet Pratbubbla med ståltråd.

Vanliga frågor

Psykologiskt försvar är samhällets gemensamma förmåga att identifiera och stå emot otillbörlig informationspåverkan som riktas mot Sverige från främmande makt eller andra yttre hotaktörer.

Vi är alla en del av det psykologiska försvaret: myndigheter, kommuner, regioner, civilsamhället, företag, kultursektorn och alla som bor i Sverige. Vår samlade motståndskraft mot desinformation, vilseledning och propaganda ska förhindra eller försvåra för en angripare att påverka våra beslut, uppfattningar eller beteenden. Såväl i fred som vid höjd beredskap och ytterst i krig ska det psykologiska försvaret säkerställa Sveriges frihet och oberoende, ett öppet och demokratiskt samhälle med åsiktsfrihet och fria medier.

Ett starkt psykologiskt försvar vilar på tre fundament:

  • fria, granskande oberoende medier
  • en välinformerad och välutbildad befolkning
  • ett samhälle som håller ihop, där det finns tillit människor emellan och till myndigheter.

Myndigheten leder arbetet med att samordna, utveckla och stärka Sveriges psykologiska försvar. För att kunna stärka vårt psykologiska försvar och vår förmåga att stå emot påverkan utifrån, informerar och stöttar vi befolkningen i Sverige samt myndigheter, kommuner, regioner, näringslivet, civilsamhället och andra organisationer. Detta gör vi genom utbildningar, övningar, informationsinsatser och kunskapsutveckling.

En viktig del av vårt arbete är också att förebygga, upptäcka, analysera och motverka otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som kan utgöra ett hot mot oss i Sverige.

Otillbörlig informationspåverkan är när främmande makt eller andra yttre hotaktörer på ett skadligt sätt försöker påverka, störa och styra det offentliga samtalet i Sverige. Några av medlen i informationspåverkan är till exempel desinformation, vilseledning och propaganda.

För att något ska kunna identifieras som otillbörlig informationspåverkan behöver följande kriterier vara uppfyllda:

Vilseledande

Informationspåverkan är medvetet vilseledande. Tillförlitlig kommunikation är öppen och transparent. Innehållet är trovärdigt och kan verifieras.

Avsiktlig

Informationspåverkan har avsikt att underminera det konstruktiva samtalet och den öppna debatten. Tillförlitlig kommunikation ska bidra till och stärka konstruktiv debatt, även om innehållet eller argumenten kan vara kontroversiella i sig.

Störande

Informationspåverkan stör och försvagar samhällets funktionalitet och vårt demokratiska samtal. Tillförlitlig kommunikation är en naturlig del av vårt samhälle som, även om den naturligtvis ibland kan skapa friktion, stärker vår demokrati.

Den traditionella bilden av krig har suddats ut. Idag finns det andra sätt att göra stor skada på vårt samhälle och vår demokrati som inte behöver innebära väpnade angrepp. Otillbörlig informationspåverkan är ett säkerhetshot där främmande makt utnyttjar samhällets sårbarheter för att uppnå sina mål utan att behöva använda vapen. Istället används medel som desinformation, vilseledning och propaganda för att skada Sverige.

Informationspåverkan kan utnyttja samhällets sårbarheter och utmana samhällets funktionalitet, våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter, ytterst liv och hälsa.


MPF arbetar långsiktigt och förebyggande genom att genomföra utbildningar och träning, bedriva forskning och internationellt samarbete. Vi studerar och utvecklar metoder samt sprider kunskap. Vi identifierar och analyserar försök till otillbörlig informationspåverkan och är beredda att snabbt kunna agera när det krävs. Vi samverkar också med andra myndigheter och aktörer i landet – både i förebyggande och operativt syfte.

Du är en del av Sveriges psykologiska försvar. Om du kan känna igen och hantera desinformation, vilseledning och propaganda blir det svårare för främmande makter att skapa splittring. Det skyddar Sverige och svenska intressen. Ju svårare du är att lura, desto starkare blir vårt öppna demokratiska samhälle.

Lär dig knepen - bli inte lurad