Vårt uppdrag

Myndighetens huvuduppdrag är att leda arbetet med samordning och utveckling av myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar. Vi erbjuder stöd till myndigheter, kommuner, regioner, företag och organisationer samt bidrar till att stärka befolkningens motståndskraft.

MPF ska identifiera, analysera och lämna stöd i bemötandet av otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller svenska intressen från främmande makter. Det kan handla om desinformation som syftar till att försvaga landets motståndskraft och befolkningens försvarsvilja, eller på ett otillbörligt sätt påverka människors uppfattningar, beteenden och beslutsfattande.

Sveriges psykologiska försvar

Det psykologiska försvaret är samhällets gemensamma förmåga att upptäcka och stå emot otillbörlig informationspåverkan som riktas mot Sverige från främmande makter.

Vårt uppdrag omfattar informationspåverkan som kommer utifrån och riktas mot Sverige i syfte att skada svenska intressen. Vi bevakar
eller registrerar inte vad som uttrycks eller av vem i den svenska informationsmiljön. Syftet med det psykologiska försvaret är att värna om
yttrandefriheten och det öppna och demokratiska samhället.

Otillbörlig informationspåverkan är information som sprids avsiktligt av främmande makt. Informationen är beroende av att människor sprider den vidare och ofta sker spridning av information på internet och via sociala medier. Syftet med att sprida informationen är att påverka vad en befolkning tror, hur de beter sig och vilka beslut de fattar. Det skapar instabilitet i samhället och kan minska förtroendet för demokratin och samhällets funktioner. När Sverige är sårbart så blir det lättare för främmande makt att skada vårt land. Med hjälp av informationspåverkan kan de utnyttja samhällets sårbarheter för att uppnå sina mål, utan att behöva använda militära medel.

Tillsammans ökar vi motståndskraften

Sveriges psykologiska försvar bygger vi tillsammans. För att kunna stärka det psykologiska försvaret så behöver vi öka kunskapen om vad otillbörlig informationspåverkan är. Det gör vi genom att utbilda myndigheter, kommuner, regioner, civilsamhället, övriga organisationer och Sveriges befolkning. När kunskapen och medvetenheten höjs så minskar också risken att vi blir påverkade och då stärks vårt samhälle.

Upptäcker, förebygger och motverkar hot

Vi arbetar också med att förebygga, upptäcka och motverka informationspåverkan från främmande makt som kan utgöra ett hot mot Sverige eller svenska intressen.

Vi identifierar och analyserar informationspåverkan från främmande makter som riktas mot Sverige eller svenska intressen och ger förslag och stöd till bemötande. Vi utvecklar också metoder och tekniker för att identifiera fientliga utländska aktörer och deras påverkanstekniker.

Vi samarbetar med andra myndigheter och nätverk, både internationellt och i Sverige. Försvarsmakten , Säkerhetspolisen, Polismyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är några av de myndigheter som vi samverkar med.

Därför behövs MPF

Se filmen där generaldirektör Magnus Hjort berättar om vilka som är det psykologiska försvaret och varför MPF behövs.