Vår historia

MPF har funnits sedan 1 januari 2022, men det psykologiska försvaret har en längre historia än så.

Begreppet psykologiskt försvar

​​I början av 1940-talet börjar begreppet psykologiskt försvar användas på ett nytt sätt. Litteraturhistorikern, docent Örjan Lindberger höll 1941 en rad föreläsningar där han betonade att psykologiskt försvar, som han likställde med ett ”propagandaförsvar”, var lika nödvändigt som flygplan.​​ Begrepp som också användes under 1940-talet var den "mentala försvarsberedskapen".

Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar

Det psykologiska försvaret utreds i den så kallade Mossbergska utredningen 1953. Inrikesminister Eije Mossberg kommer genom denna att förändra psykförsvaret i grunden. I direktiven till utredningen skrev han så här: ​”Ur militär synpunkt kunde sålunda erinras om att uteblivna, ofullständiga eller till och med vilseledande informationer vid flera tillfällen kommit att i icke önskvärd riktning påverka andan inom krigsmakten och motståndsviljan hos vårt folk.”​ Resultatet av utredningen blev Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar (BN).

Nämndens arbete under efterkrigstiden​

När BN inrättades 1954 började Sveriges psykologiska försvar officiellt. Huvuduppgiften var då att förbereda en beredskapsorganisation som i krig skulle hjälpa regeringen och myndigheter att hålla kontakt med media – och samtidigt motverka psykologisk krigsföring från motståndaren.

Styrelsen för psykologiskt försvar​

Den 1 juli 1985 lades Beredskapsnämnden, Totalförsvarets upplysningsnämnd och Statens upplysningscentral (som bara skulle finnas i krig) ned och ersattes av Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF). SPF fick till uppgift att leda och samordna planläggningen av det psykologiska försvaret, att sprida kunskap om säkerhetspolitik och totalförsvar samt att främja och samordna andra myndigheters information inom dessa områden. Vid beredskapstillstånd eller krig, eller efter särskilt regeringsbeslut, skulle SPF också bevara och stärka befolkningens försvarsvilja och motståndsanda.​

Nya tider

År 2002 tog Krisberedskapsmyndigheten över några av SPF:suppgifter och resterade arbetsuppgifter övergick till Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) när de bildades 2009.

MPF inrättas för att stärka det psykologiska försvaret

Regeringen gav i maj 2019 en särskild utredare i uppdrag att analysera och lämna förslag om en helt ny myndighet som skulle få det övergripande ansvaret för att utveckla och samordna det psykologiska försvaret.

I mars 2021 fick den dåvande utredaren Magnus Hjort regeringens uppdrag att inrätta Myndigheten för psykologiskt försvar till den 1 januari 2022.