Samverkansråd

MPF leder arbetet med att samordna och utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar via ett samverkansråd.

Syftet med samverkansrådet är att öka förutsättningarna för att samordna aktörernas arbete och bidra till en bättre gemensam operativ förmåga. Genom att byta erfarenheter och öka kännedomen om varandras arbete kan aktörerna bidra till att säkerställa en effektiv och långsiktig verksamhet.

Myndigheten sammankallar till möten i samverkansrådet och har en kanslifunktion för dess löpande verksamhet.

Myndigheter som ingår i samverkansrådet

I samverkansrådet för psykologiskt försvar ingår myndigheter som utifrån sin roll, sitt ansvar och sina uppgifter har en särskild betydelse för det psykologiska försvaret.

Deltagande myndigheter, utöver MPF:

Militärt försvar och säkerhet
Försvarsmakten, Säkerhetspolisen

Civilt försvar och motståndskraft
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelserna (representeras av länsstyrelsen i Skåne)

Medie- och information
Mediemyndigheten

Global kommunikation och bilden av Sverige
Svenska institutet

Icke-statliga aktörer
Civilsamhälle med särskilt fokus på unga, företag och icke-statliga organisationer

Förstora bilden

Förfrågan om föreläsning eller samverkan?

Då är du välkommen att kontakta oss!