Kursplan - Tillämpning

Bakgrund

Myndigheten för psykologiskt försvar har enligt sin instruktion uppdraget att bedriva utbildning och övningsverksamhet inom myndighetens ansvarsområde. Det innebär att myndigheten ser betydelsen av att öka medvetenheten om otillbörlig informationspåverkan från främmande makt riktad mot Sverige. I detta arbete är det avgörande att individer och organisationer blir medvetna om att de kan bli utsatta för påverkansförsök och känner till hur de kan bli aktörer i det psykologiska försvaret. Insikterna om vikten av förmåga inom skydd mot otillbörlig informationspåverkan kommer att leda till att fler medarbetare utbildas och organisationer övas.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer med en roll inom totalförsvaret eller som arbetar inom organisationer som riskerar att skadas av otillbörlig informationspåverkan. Exempel på organisationer kan vara centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, regioner, företag, frivilliga försvarsorganisationer eller ideella organisationer som arbetar med samhällets skyddsvärden. Deltagare på kursen kan t.ex. vara kommunikationsstrateger, kommunikatörer, beredskapshandläggare, analytiker, lärare, säkerhetssamordnare, IT-stöd, chefer, politiker eller förtroendevalda.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra sig innehållet i kursen ska deltagaren ha genomfört kursen Grundkurs för skydd mot informationspåverkan innan kursstart eller ha motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursen syftar till att utveckla deltagens förmåga att, i den egna organisationen, analysera och rapportera otillbörlig informationspåverkan. Detta för att bidra till ett starkt totalförsvar och motståndskraft mot påverkanskampanjer från främmande makt.

Lärandemål

Efter genomförd kurs förväntas deltagaren kunna:

  1. tillämpa en metod, inklusive analysverktyg, för att kunna analysera om något tyder på otillbörlig informationspåverkan från främmande makt
  2. sammanfatta en rapport och känna till rapporteringsvägar vid upptäckt av otillbörlig informationspåverkan.

Innehåll

Under kursen kan följande innehåll behandlas:

  • otillbörlig informationspåverkan från främmande makt och demokratisk opinionsbildning
  • skillnaden mellan hotbild i form av externa hot och interna sårbarheter
  • sårbarheter i samhället, organisationer och individer
  • olika analysmetoder exempelvis: hermeneutik, ABCDE-modellen samt källkritik
  • verktyg såsom omvänd bildsökning, faktagranskning och dataspårning för sociala medier
  • rapportering och rapporteringsvägar

Pedagogik och metodik

Kursen utgår från pedagogisk vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I kursen tillvaratas fortlöpande resultat från forskning och utveckling.
Kursen genomförs med fokus på aktivt samarbetslärande genom t.ex. diskussioner och gruppuppgifter.

Upplägg och omfattning

Kursen omfattar 8 timmars utbildning samt kan innehålla några timmars eget för- och efterarbete. Kursen kan genomföras platsförlagd eller nätbaserad.
I kursen ingår en avslutande skriftlig individuell uppgift.

Urval

Kursansvarig förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda utifrån aktörernas roll för totalförsvaret och en relevant fördelning av aktörer. Kursansvarig förbehåller sig även rätten att göra ett urval för en jämnare fördelning av deltagare utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Läromedel

Rekommenderad läsning och referenslitteratur skickas ut till deltagarna i samband med antagningsbesked och kursinformation.

Intyg

Efter genomförd kurs utfärdar MPF ett kursintyg till deltagaren.