Kursplan grundkurs

Bakgrund

Myndigheten för psykologiskt försvar har enligt sin instruktion uppdraget att bedriva utbildning och övningsverksamhet inom myndighetens ansvarsområde. Det innebär att myndigheten ser betydelsen av att öka medvetenheten om otillbörlig informationspåverkan från främmande makt riktad mot Sverige. I detta arbete är det avgörande att individer och organisationer blir medvetna om att de kan bli utsatta för påverkansförsök och känner till hur de kan bli aktörer i det psykologiska försvaret. Insikterna om vikten av förmåga inom skydd mot otillbörlig informationspåverkan kommer att leda till att fler medarbetare utbildas och organisationer övas.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer med en roll inom totalförsvaret eller som arbetar inom ideella organisationer som skulle kunna utsättas för otillbörlig informationspåverkan. Exempelvis centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, regioner, företag, frivilliga försvarsorganisationer eller ideella
organisationer som arbetar med samhällets skyddsvärden. Deltagare på kursen kan t. ex. vara kommunikationsstrateger, kommunikatörer, beredskapshandläggare, lärare, säkerhetssamordnare, ITstöd, chefer, politiker eller förtroendevalda.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra sig kursen ska deltagaren ha grundläggande kunskap om tekniker och kombinerade tekniker inom informationspåverkan samt känna till exempel på hur de skulle kunna används. Introduktionskurs - Skydd mot otillbörlig informationspåverkan ger dessa förkunskaper.
Deltagaren bör avsätta 2 timmar för att genomföra webbkursen.

Syfte

Kursen utvecklar medvetenhet om hot och sårbarheter inom otillbörlig informationspåverkan. Detta för
att skapa ett robust samhälle och motståndskraft i kris och krig som en del av ett starkt totalförsvar.

Lärandemål

Efter genomförd kurs förväntas deltagaren kunna:

  1. förklara skillnaden mellan opinionsbildning och otillbörlig informationspåverkan
  2. beskriva hot och sårbarheter inom informationspåverkan
  3. tillämpa kunskaper om centrala begrepp, tekniker, metoder för att identifiera och respons för att möta informationspåverkan

Innehåll

Under kursen behandlas bland annat följande innehåll:

  • Centrala begrepp inom informationspåverkan.
  • Antagonistiska aktörer.
  • Nationella intressen, t ex grundläggande värden som demokrati, rättsstat, mänskliga fri- och rättigheter.
  • Opinionsbildning i mediesystemet.
  • Sårbarheter inom informationspåverkan i det svenska samhället.
  • Tekniker och metoder inom informationspåverkan inklusive strategiska narrativ och målgruppsanpassning.
  • Möta informationspåverkan genom faktabaserad eller argumentbaserad respons.

Pedagogik och metodik

Kursen utgår från pedagogisk vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I kursen tillvaratas fortlöpande resultat från forskning och utveckling.
Kursen genomförs med fokus på aktivt samarbetslärande genom t.ex. diskussioner och gruppuppgifter.

Upplägg och omfattning

Kursen omfattar 8 timmars utbildning samt några timmars eget för- och efterarbete. Kursen kan genomföras platsförlagd eller nätbaserad.
I kursen ingår en avslutande skriftlig individuell uppgift.

Urval

Kursansvarig förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda utifrån aktörernas roll för totalförsvaret och en relevant fördelning av aktörer. Kursansvarig förbehåller sig även rätten att göra ett urval för en jämnare fördelning av deltagare utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Läromedel

Rekommenderad läsning och referenslitteratur skickas ut till deltagarna i samband med antagningsbesked och kursinformation.
Intyg
Efter genomförd kurs utfärdar MPF ett kursintyg till deltagaren.